Příjem žádostí:

• Žádosti o dotaci lze podávat od 3. června 2024 (9:00) do 29. listopadu 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

• Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy, Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, Národní podnik, Obce, Obchodní společnosti a družstva, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

• Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

• Výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05; dřevěné obaly 15 01 03.

Forma a výše podpory:

• Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč.

• Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

• Území celé České republiky.

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.


Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže.