Vyhlášení výzvy: 10.05.2024

Zahájení příjmu: 24.05.2024

Ukončení příjmu: 31.10.2025


Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

• Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy.

• Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy.)

• Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu;

  Další aktivity viz kap. 4.1 Výzvy.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

• malé a střední podniky

• velké podniky

Systém sběru žádostí:

• průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

• Celkové způsobilé výdaje musí být min. ve výši 625 tis. Kč a max. do výše 2 mld. Kč.

Míra podpory:

30 – 80 % Celkových způsobilých výdajů

konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory, velikost podniku a typ podporované aktivity.

Více viz kap. 9.1 Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

• dlouhodobý hmotný majetek

• dlouhodobý nehmotný majetek

• inženýrská činnost

• energetický posudek

• projektová dokumentace

• výdaje na organizaci výběrových řízení

Specifika a omezení:

• Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha. Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem.

• Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.

• Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis, tj. max 300 tis. EUR za dobu 3 let.

• Alternativní investice bude aplikována pouze na opatření mimo renovaci budov, dle čl. 38 GBER.

• Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen.

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2026.

Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže.